FHMF Ry

Finnish Heavy Metal Fans ry on samannimisen Facebook-ryhmän rinnalle luotu voittoa tavoittelematon yhdistys.

Facebook-ryhmä perustettiin 16.7.2011 ja yhdistys rekisteröitiin 16.5.2018 Yhdistyksen tarkoituksena on tuottaa jäsenilleen, sekä muille metallimusiikin ystäville erinäisiä tapahtumia ja kokoontumisia ympäri maan.

Miten pääsen FHMF RY:n jäseneksi?

Lähetä vapaamuotoinen hakemus sähköpostiin : info@fhmf.fi
Sähköpostin otsikoksi “Jäsenhakemus”.

Sisällytä viestiin vähintään seuraavat tiedot:
*Virallinen etu- ja sukunimi
*Postiosoite
*Puhelinnumero
*Sähköpostiosoite johon voidaan lähettää FHMF – tiedotteita.

Tietoja vastaan tulette saamaan laskun jäsenmaksua varten, ja suorituksen näkyessä yhdistyksen tilillä saatte vastausviestin sähköpostiin josta ilmenee esimerkiksi jäsennumeronne. Laittakaa vastausviesti talteen. Jäsenmaksu on 11€ / kalenterivuosi.

Tiedot tallennetaan Finnish Heavy Metal Fans Ry:n omaa toimintaa varten. Henkilötietoja ei tulla luovuttamaan eteenpäin tai myymään spämmilistana millekkään taholle. Finnish Heavy Metal Fans ry ei tule kysymään henkilöturvatunnusta, avainlukulistoja tai pankkitunnuksia.

Yhdistyksen toimintaa kehitetään talkoovoimin täysin vapaaehtoisesti. Sisältöä sekä etuja tullaan päivittämään ajan kanssa. Kiitos kärsivällisyydestänne, ja halusta olla osana jotain suurempaa ja rankempaa kokonaisuutta.

Finnish Heavy Metal Fans Ry – yhdistyksen säännöt:

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.
Finnish Heavy Metal Fans ry. Käytetään lyhennettä FHMF. Kotipaikka Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu.
-Yhdistyksen tarkoitus on tuoda kaikenlaiset heavymetallin sekä raskaamman rockin musiikin kuuntelijat sulassa sovussa yhteen ympäri maailman, genreistä välittämättä. Ylläpitää ja auttaa tällä tavoin musiikkikulttuuria sen kehittymisessä, sekä kasvattaa ryhmän jäsenmäärää.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

– Ylläpitää FHMF Finnish Heavy Metal Fans – nimistä Facebook-ryhmää.
– Tuo esiin uusia tuntemattomampia aloittelevia, sekä aliarvostettuja bändejä. Tukee myös kaikenlaisia muitakin bändejä esiin pääsemisessään.
– Järjestää erilaisia musiikkitapahtumia jäsenilleen sekä muulle yleisölle kotimassaan sekä ulkomailla.
– On yhteystyössä muiden vastaavanlaisten musiikkitapahtumien ja yhdistysten kanssa.
– Tekee video- sekä radiohaastatteluja erilaisista bändeistä.
– Järjestää jäsenilleen erilaisia kilpailuita ja järjestää palkinnot niihin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

– Järjestää erilaisia maksullisia tapahtumia jäsenilleen sekä muulle yleisölle kotimaassaan sekä ulkomailla
– Myydä FHMF – tuotteita.
– Järjestää erilaisia kokoontumisia jäsenten sekä ryhmään kuulumattomien kesken musiikki- sekä muissa tapahtumissa niin koti- kuin ulkomailla.
– Ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.
– Omistaa tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
– Toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia

3. Jäsenet.
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja sen säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Hakemus voi olla vapaamuotoinen. Sanallinen pyyntö riittää, sekä jäsenmaksun hoito.

4. Liittymis- ja jäsemaksu.
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun päättää vuosikokous.

5. Hallitus.
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-4 muuta varsinaista jäsentä, sekä 0-4 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuina ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottamalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdisrtksen nimen kijoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sihteeri, tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

7. Tilikausi.
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. Yhdistyksen kokoukset.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määrämänä päivänä sekä kuukautena. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöksissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen.
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse, tai tekstiviestillä.

10. Vuosikokous.
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokuksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus, sekä toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa, ja varatoiminnantarkastajaa, taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa, ja varatilintarkastajaa.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisälltyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen.
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan ( 3/4 ) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

12. Yhdistyksestä erottaminen ja erimielisyyksien kohtaaminen.
– Jos jäsen toimii epäkunnioittavasti toisia yhdistyksen jäseniä tai yhteistyökumppaneita kohtaan, esim. rasistisesti tai seksuaalisesti epäkunnioittavasti, on hallituksella lupa erottaa hänet yhdistyksestä.
– Jos jäsen on jättänyt jäsenmaksun maksamatta yli vuoden ajalta, hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi.
– Jos jäsen väärin käyttää yhdistyksen nimeä -, tai pimittää yhdistyksen rahoja omiin käyttötarkoituksiinsa, hallituksella on lupa erottaa jäsen.

Finnish Heavy Metal Fans Ry:n sääntömääräiset nimenkirjoittajat:

Puheenjohtaja, Sundqvist Sami Oskar Olavi.
Varapuheenjohtaja, Autiosuo Ville Oskari.
Sihteeri, Sundqvist Kaisa-Maaria.
Rahastonhoitaja, Sundqvist Kaisa-Maaria.

Rekisterinumero: 221.742. Rekisteröity 16.05.2018
Perustamiskirja: Diaarinumero: 2018/512415Y Asiakirjatunnus 49776966.